marec 19th, 2015Inštitut za biokemijoNaslov: Inštitut za biokemijo, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 5437 640

Fax: (01) 5437 641

Spletna stran: ibk.mf.uni-lj.si/defaultslo.html

Kratka predstavitev:

Leta 1919 je bila v Ljubljani ustanovljena Medicinska fakulteta. Isto leto je pričel delovati Institut za kemijo, ki je imel svoje prostore na Filozofski fakulteti. Delovanje je prekinila druga svetovna vojna. Po vojni je Medicinska fakulteta spet zaživela v polni meri z desetimi semestri. Leta 1972 se je Institut za kemijo preimenoval v Institut za biokemijo. Predmet Biokemija se proučuje v 1 in 2 letniku in ga poučuje 5 učiteljev.

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG

 


Naslov: Inštitut za biologijo celice, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 543 7680

Fax: (01) 543 7681

Spletna stran: www.mf.uni-lj.si/ibc

Kratka predstavitev:

Področje raziskovalnega dela na Inštitutu je celična biologija epitelijev s poudarkom na epiteliju sečnega mehurja – uroteliju. Inštitut je usmerjen v bazične in aplikativne medicinske študije diferenciacije, proliferacije in apoptoze urotelijskih celic na celičnem in molekularnem nivoju. V novejšem času je poudarek na študiju rakave transformacije celic urotelija, regeneracije urortelija, transepitelijski upornosti tega tkiva in vnosu nanodelcev, kot nosilcev citostatikov in antibiotikov v celice urotelija. Na inštitutu razpolagamo z raziskovalno opremo, ki omogoča detekcijo in študij supramolekularne organizacije in lokalizacije proučevanih molekul v celicah. Uporabjamo imunocitokemične metode na nivoju fluorescenčne in elektronske mikroskopije ter metode kvantifikacije iz celic izoliranih molekul in vnosa proteinov oziroma nukleinskih kislin v celice urotelija. Poseben poudarek je dan različnim kriometodam za označevanje specifičnih diferenciacijskih markerjev na ultrastrukturni ravni.

Pedagoško delo na Inštitutu obsega predavanja in vaje za dodiplomske študijske programe predvsem za študente splošne medicine in dentalne medicine, pa tudi za študente mikrobiologije, biokemije, fizioterapije in laboratorijske biomedicine.

Temelne in izbirne vsebine pouka se izvajajo tudi v okviru doktorskih študijskih programov Biomedicine in Bioznanosti.

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG


Naslov: Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete – vajalnice in katedra, Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 543 74 00

Fax: (01) 543 74 01

Spletna stran: http://www.imi.si

Kratek opis:
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (IMI MF UL) je osrednja, največja slovenska ustanova za mikrobiološko in imunološko strokovno zdravstveno, raziskovalno in pedagoško dejavnost. V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani, Onkološkim inštitutom v Ljubljani in drugimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji razvija in povezuje temeljno in klinično mikrobiologijo in imunologijo.

 

Oglej si več… »


Naslov: Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 522 43 34

Fax: (01) 522 24 78

Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ljkimdps/

Kratek opis:

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) deluje kot samostojna enota znotraj Univezitetnega kliničnega centra Ljubljana.

KIMDPŠ se ukvarja s specialistično zdravstveno stroko in znanstveno disciplino, ki obsega predvsem preventivno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni na področju zdravja delavcev in prebivalcev v tistem življenjskem okolju, kjer je prisoten sovpliv delovnega okolja.

Zadnja leta je inštitut v svoje delo vnašal nove vsebine, značilne za podobne ustanove v Evropi in svetu. Članstvo Slovenije v Evropski uniji (EU) zahteva razvoj doktrine o zdravju delavcev v skladu s konvencijami in direktivami EU s področja zdravja in varnosti pri delu.

Glavna področja dela inštituta predstavljajo poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, ergonomija in fiziologija dela, varnost in zdravje v prometu, industrijska toksikologija in industrijska higiena, epidemiologija delovnega okolja, psihologija in humanizacija dela, promocija zdravja v delovnem okolju ter medicina športa.

Inštitut organizira številna izobraževanja za zdravnike specialiste medicine dela ter strokovna srečanja.

V sodelovanju s katedro za javno zdravje skrbi za organizacijo podiplomskega študija medicine dela, prometa in športa, specializanti medicine dela, prometa in športa pa na inštitutu opravljajo velik del svojih obveznosti.

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023