Naslov:  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut SOČA (Ljubljana), Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 475 81 00

Fax: (01) 437 20 70

Spletna stran: www.ir-rs.si

Kratka predstavitev:

URI-Soča-Lj

Kdaj se je začela v Sloveniji rehabilitacija se ne da točno določiti, lahko pa rečemo, da se je začela pospešeno razvijati po letu 1952. Prvi pobudnik za organizacijo te službe je bil akademik prof. dr. Bogdan Brecelj, ki je že leta 1947 dal pobudo, da je bila ustanovljena šola za fizioterapevte. Leta 1953 je s pomočjo mednarodnih strokovnjakov združil mednarodna izkustva in takratne potrebe in naredil program za razvoj rehabilitacijske dejavnosti v Sloveniji. Ta program je sprejel Svet za zdravstvo in socialno politiko Ljudske Republike Slovenije in na tej osnovi je Izvršni svet skupščine Ljudske Republike Slovenije izdal 25. januarja 1954 odločbo o ustanovitvi Zavoda za rehabilitacijo invalidov. S to odločbo so bili dani tudi pogoji za začetek gradnje prostorov na Linhartovi cesti. Mnogi so takrat menili, da je ta lokacija preveč oddaljena, še posebej glede na bolnišnični objekt na Zaloški cesti, danes pa lahko ugotavljamo pravilnost te odločitve. Oglej si več… »
marec 19th, 2015Inštitut za biokemijoNaslov: Inštitut za biokemijo, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 5437 640

Fax: (01) 5437 641

Spletna stran: ibk.mf.uni-lj.si/defaultslo.html

Kratka predstavitev:

Leta 1919 je bila v Ljubljani ustanovljena Medicinska fakulteta. Isto leto je pričel delovati Institut za kemijo, ki je imel svoje prostore na Filozofski fakulteti. Delovanje je prekinila druga svetovna vojna. Po vojni je Medicinska fakulteta spet zaživela v polni meri z desetimi semestri. Leta 1972 se je Institut za kemijo preimenoval v Institut za biokemijo. Predmet Biokemija se proučuje v 1 in 2 letniku in ga poučuje 5 učiteljev.

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG

 


Naslov: Inštitut za biologijo celice, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 543 7680

Fax: (01) 543 7681

Spletna stran: www.mf.uni-lj.si/ibc

Kratka predstavitev:

Področje raziskovalnega dela na Inštitutu je celična biologija epitelijev s poudarkom na epiteliju sečnega mehurja – uroteliju. Inštitut je usmerjen v bazične in aplikativne medicinske študije diferenciacije, proliferacije in apoptoze urotelijskih celic na celičnem in molekularnem nivoju. V novejšem času je poudarek na študiju rakave transformacije celic urotelija, regeneracije urortelija, transepitelijski upornosti tega tkiva in vnosu nanodelcev, kot nosilcev citostatikov in antibiotikov v celice urotelija. Na inštitutu razpolagamo z raziskovalno opremo, ki omogoča detekcijo in študij supramolekularne organizacije in lokalizacije proučevanih molekul v celicah. Uporabjamo imunocitokemične metode na nivoju fluorescenčne in elektronske mikroskopije ter metode kvantifikacije iz celic izoliranih molekul in vnosa proteinov oziroma nukleinskih kislin v celice urotelija. Poseben poudarek je dan različnim kriometodam za označevanje specifičnih diferenciacijskih markerjev na ultrastrukturni ravni.

Pedagoško delo na Inštitutu obsega predavanja in vaje za dodiplomske študijske programe predvsem za študente splošne medicine in dentalne medicine, pa tudi za študente mikrobiologije, biokemije, fizioterapije in laboratorijske biomedicine.

Temelne in izbirne vsebine pouka se izvajajo tudi v okviru doktorskih študijskih programov Biomedicine in Bioznanosti.

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG


Naslov: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča – Služba Maribor, Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor

Tel: (02) 480 5853

Fax: (02) 471 6806

Spletna stran: http://www.ir-rs.si/sl/Center_za_poklicno_rehabilitacijo

Kratek opis:

V Centru za poklicno rehabilitacijo izvajamo timsko načrtovane, izvedene in ocenjene programe poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, ki so sestavni del programov celostne rehabilitacije.

S svojo dejavnostjo zadovoljujemo potrebe oseb na področju zdravstvenega varstva, zaposlovanja in pokojninskega in invalidskega varstva. Programi temeljijo na sodobni rehabilitacijski doktrini in upoštevajo zahteve po timskem delu, aktivni vlogi uporabnikov in povezovanju virov v okolju.
Izhodišče je celostna ocena funkcijske zmožnosti posameznika, delovne vzdržljivosti in učinkovitosti, sposobnosti učenja, delovnega vedenja, potrebnih prilagoditev dela in njegovega delovnega okolja.


Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023