Naslov: Inštitut za biologijo celice, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 543 7680

Fax: (01) 543 7681

Spletna stran: www.mf.uni-lj.si/ibc

Kratka predstavitev:

Področje raziskovalnega dela na Inštitutu je celična biologija epitelijev s poudarkom na epiteliju sečnega mehurja – uroteliju. Inštitut je usmerjen v bazične in aplikativne medicinske študije diferenciacije, proliferacije in apoptoze urotelijskih celic na celičnem in molekularnem nivoju. V novejšem času je poudarek na študiju rakave transformacije celic urotelija, regeneracije urortelija, transepitelijski upornosti tega tkiva in vnosu nanodelcev, kot nosilcev citostatikov in antibiotikov v celice urotelija. Na inštitutu razpolagamo z raziskovalno opremo, ki omogoča detekcijo in študij supramolekularne organizacije in lokalizacije proučevanih molekul v celicah. Uporabjamo imunocitokemične metode na nivoju fluorescenčne in elektronske mikroskopije ter metode kvantifikacije iz celic izoliranih molekul in vnosa proteinov oziroma nukleinskih kislin v celice urotelija. Poseben poudarek je dan različnim kriometodam za označevanje specifičnih diferenciacijskih markerjev na ultrastrukturni ravni.

Pedagoško delo na Inštitutu obsega predavanja in vaje za dodiplomske študijske programe predvsem za študente splošne medicine in dentalne medicine, pa tudi za študente mikrobiologije, biokemije, fizioterapije in laboratorijske biomedicine.

Temelne in izbirne vsebine pouka se izvajajo tudi v okviru doktorskih študijskih programov Biomedicine in Bioznanosti.

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG