Naslov: Poljanska cesta 26a  1ooo Ljubljana

Tel: (01) 300 11 11

Fax: (01) 300 11 19

Spletna stran:
http://www.vsz.uni-lj.si

Kratek opis:

Visoka šola za zdravstvo Univerze v Ljubljani izvaja visokošolski strokovni študijski program na sedmih zdravstvenih področjih (babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedske tehnika, radiološka tehnologije, sanitarnega inženirstva in zdravstvene nege). Na vseh sedmih zdravstvenih področjih se zavzema za strokovni, pedagoški in znanstveni razvoj stroke.

Na pedagoškem in strokovnem področju si prizadeva za sodobno izobraževanje študentov vseh smeri, da bodo dosegli najvišjo kakovost v zdravstvu. Na znanstvenoraziskovalnem področju se zavzema za razvoj stroke in prenos raziskovalnih dosežkov v prakso.

Visoka šola za zdravstvo sodeluje s fakultetami Univerze v Ljubljani, Univerzo v Mariboru ter drugimi zdravstvenimi šolami v Sloveniji in tujini.

Z vsemi zgoraj navedenimi ustanovami izmenjuje strokovna, pedagoška in znanstvena odkritja in izkušnje. Visoka šola za zdravstvo si prizadeva za uveljavitev stroke in šole doma in v tujini.

Osnovni cilj Visoke šole za zdravstvo je, da v letošnjem letu preraste v Zdravstveno fakulteto.

Kot Zdravstvena fakulteta bo v prihodnjih letih utrdila svoje mesto osrednje visokošolske in raziskovalne ustanove na področjih babištva, delovne terapije, fizioterapije, ortopedske tehnike, radiološke tehnologije, sanitarnega inženirstva in zdravstvene nege v Sloveniji in se uveljavljala v širšem evropskem prostoru.

visoka-sola-za-zdravstvo-ljubljana-3.JPG

Oglej si več… »


Naslov: Spodnji plavž 3, 4270 Jesenicelica bratov Rupar 2

Tel: 04 58 69 360

Fax:   04 58 69 363

Spletna stran: http://www.vszn-je.si

Kratek opis:

Pobudnik za ustanovitev šole je bila Občina Jesenice in Splošna bolnišnica Jesenice, projekt ustanavljanja šole je koordinirala Občina Jesenice preko Razvojne agencije zgornje Gorenjske.

Projekt ustanavljanja šole je vodila strokovna skupina, ki je že od vsega začetka imela veliko podporo občinske uprave, občinskega sveta in lokalnega okolja. Šola je nastala zaradi velikega pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester v regiji, želje občine, da pridobi visokošolski program, in zaradi pripravljenosti zdravstvenih zavodov v regiji, da sprejmejo izziv postati učna baza in sodelovati s šolo.

V slovenskem prostoru je ustanavljanje šole kot prvo podprlo Ministrstvo za zdravje, prav tako je bilo ustanavljanje šole podprto s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego in Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Strokovna skupina je pričela s pripravo izhodišč za akreditacijo šole in programa v novembru 2005. Akreditacijski postopki so potekali na Svetu za visoko šolstvo RS v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in merili ter direktivami EU na tem področju: Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS, Merila za prehode med študijskimi programi in Direktiva EU 2005/36/ES Evropskega parlamenta in sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Strasbourg, 7. 9. 2005).

Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice želi postati najbolj kakovostna šola v slovenskem prostoru, katere diplomanti bodo prepoznani po celovitosti znanja in veščin ter sposobnosti holistične obravnave ter integracije svojega delovanja v zdravstvenem timu. Temelj razvoja šole mora postati raziskovalno delo v zdravstveni negi, v temeljnih in družboslovnih vedah programa, katerega rezultati morajo obogatiti klinično prakso in biti objavljeni v domači in tuji periodiki.

V mednarodnem merilu želi Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice preko skupnih projektov, raziskav in izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov postati prepoznavna aktivna članica skupine najbolj kakovostnih evropskih šol s področja zdravstvene nege in zdravstva, zlasti v prostoru srednje in jugovzhodne Evrope ter Sredozemlja.

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice želi postati uveljavljena, družbeno odgovorna nosilka izobraževanja in prenosa znanja s področja zdravstvene nege in zdravstva. Z znanstvenoraziskovalnim razvojem, razvojem podiplomskih programov in razvojem visokošolskih učiteljev želi ustvariti pogoje za uvedbo fakultetnih programov.

Vizija šole je, da znanje diplomantov prestopi meje delovanja poklicne skupine danes in prinese nove razsežnosti v dvigu kakovosti zdravstvene obravnave zdrave in bolne populacije.

visoka-sola-za-zdravstveno-nego-jesenice.JPG

Oglej si več… »


Naslov: Polje 42,  6310 IZOLA – ISOLA

Tel: 05 / 662-64-60

Fax: 05 / 662-64-80

Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ssmszd2s/sola.htm#PREDSTAVITEV

Kratek opis:
V naslednjih letih bo UP Visoka šola za zdravstvo Izola zadala naslednje cilje:

* razvijanje raziskovanja na področju zdravstva in z njo povezanimi naravoslovnimi in družboslovnimi področji,
* spodbujanje razvoja visokošolskih učiteljev,
* izpolnitev pogojev za prerast v fakulteto za zdravstvo,
* razvijanje študijskih programov s področja zdravstva in področij (naravoslovnih in družboslovnih) povezanih z zdravstvom,
* razvijanje odličnosti v izobraževanju za reguliran poklic diplomirane medicinske sestre, diplomiranega zdravstvenika.

Zastavljene strateške cilje operacionalizirajo naslednje naloge, ki smo si jih zastavili do leta 2008:

* Razvoj novih mednarodno primerljivih študijskih programov s področja zdravstva in z njo povezanim naravoslovjem in družboslovjem.
* Zavzemali se bomo za povečanje stopnje internacionalizacije študija in povezovanjem s partnerskimi univerzami, s katerimi bomo razvijali nove študijske programe.
* Širitev mreže učnih baz, tako da se bodo slušatelji lahko srečevali z vsemi možnimi področji dela. Graditev partnerskih odnosov z učnimi bazami, kjer bodo slušatelji UP VŠZI pridobivali praktična znanja za samostojno opravljanje poklica.
* Spodbujanje razvoja obstoječih in pridobivanje novih visokošolskih učiteljev, da bomo lahko kakovostno izvajali obstoječi in nove študijske programe. Posebno skrb bomo posvetili spodbujanju rasti učiteljskega kadra na področju zdravstvene nege. V izobraževalni proces bomo vključevali tudi priznane strokovnjake iz prakse in tako skrbeli za povezavo teorije s prakso.
* Razvoj znanstveno-raziskovalnega dela na področju zdravstva, zlasti na področju zdravstvene nege. Načrtujemo vključevanje v že obstoječe mednarodne raziskovalne projekte s področja zdravstvene nege in pridobivanje novih.
* Na podlagi analize potreb po znanju v zdravstvu, bomo oblikovali izhodišča in smernice za pripravo ponudbe vseživljenjskega izobraževanja.

visoka-sola-za-zdravstvo-izola-2

visoka-sola-za-zdravstvo-izola-3.jpg

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023