Naslov: Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 522 43 34

Fax: (01) 522 24 78

Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ljkimdps/

Kratek opis:

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) deluje kot samostojna enota znotraj Univezitetnega kliničnega centra Ljubljana.

KIMDPŠ se ukvarja s specialistično zdravstveno stroko in znanstveno disciplino, ki obsega predvsem preventivno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni na področju zdravja delavcev in prebivalcev v tistem življenjskem okolju, kjer je prisoten sovpliv delovnega okolja.

Zadnja leta je inštitut v svoje delo vnašal nove vsebine, značilne za podobne ustanove v Evropi in svetu. Članstvo Slovenije v Evropski uniji (EU) zahteva razvoj doktrine o zdravju delavcev v skladu s konvencijami in direktivami EU s področja zdravja in varnosti pri delu.

Glavna področja dela inštituta predstavljajo poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, ergonomija in fiziologija dela, varnost in zdravje v prometu, industrijska toksikologija in industrijska higiena, epidemiologija delovnega okolja, psihologija in humanizacija dela, promocija zdravja v delovnem okolju ter medicina športa.

Inštitut organizira številna izobraževanja za zdravnike specialiste medicine dela ter strokovna srečanja.

V sodelovanju s katedro za javno zdravje skrbi za organizacijo podiplomskega študija medicine dela, prometa in športa, specializanti medicine dela, prometa in športa pa na inštitutu opravljajo velik del svojih obveznosti.