Naslov: Inštitut za patologijo, medicinski eksperimentalni center, oddelek za molekularno genetiko, prionski laboratorij, Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 543 71 03

Fax: (01) 543 71 04

Spletna stran: http://www.mf.uni-lj.si/ipat/271

Kratek opis:

Inštitut za patologijo predstavlja slovenski zdravstveni vrh na področju patologije. Inštitut vključuje diagnostično kirurško in internistično biopsijsko patologijo, citologijo in avtopsije.

Oglej si več… »


Naslov: Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete – vajalnice in katedra, Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 543 74 00

Fax: (01) 543 74 01

Spletna stran: http://www.imi.si

Kratek opis:
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (IMI MF UL) je osrednja, največja slovenska ustanova za mikrobiološko in imunološko strokovno zdravstveno, raziskovalno in pedagoško dejavnost. V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani, Onkološkim inštitutom v Ljubljani in drugimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji razvija in povezuje temeljno in klinično mikrobiologijo in imunologijo.

 

Oglej si več… »


Naslov: Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 522 43 34

Fax: (01) 522 24 78

Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ljkimdps/

Kratek opis:

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) deluje kot samostojna enota znotraj Univezitetnega kliničnega centra Ljubljana.

KIMDPŠ se ukvarja s specialistično zdravstveno stroko in znanstveno disciplino, ki obsega predvsem preventivno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni na področju zdravja delavcev in prebivalcev v tistem življenjskem okolju, kjer je prisoten sovpliv delovnega okolja.

Zadnja leta je inštitut v svoje delo vnašal nove vsebine, značilne za podobne ustanove v Evropi in svetu. Članstvo Slovenije v Evropski uniji (EU) zahteva razvoj doktrine o zdravju delavcev v skladu s konvencijami in direktivami EU s področja zdravja in varnosti pri delu.

Glavna področja dela inštituta predstavljajo poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, ergonomija in fiziologija dela, varnost in zdravje v prometu, industrijska toksikologija in industrijska higiena, epidemiologija delovnega okolja, psihologija in humanizacija dela, promocija zdravja v delovnem okolju ter medicina športa.

Inštitut organizira številna izobraževanja za zdravnike specialiste medicine dela ter strokovna srečanja.

V sodelovanju s katedro za javno zdravje skrbi za organizacijo podiplomskega študija medicine dela, prometa in športa, specializanti medicine dela, prometa in športa pa na inštitutu opravljajo velik del svojih obveznosti.

Oglej si več… »


Naslov: Linhartova 51 1000 Ljubljana

Tel: 01 47 58 100

Fax: 01 43 72 070

Spletna stran: http://www.ir-rs.si

Kratek opis:

Inštitut je v 50. letih svojega obstoja postal mednarodno uveljavljena ustanova, ki s svojim znanjem, izkušnjami, raziskovalnim delom in številnimi nastopi naših strokovnjakov na pomembnih mednarodnih konferencah in delavnicah pripomore k razvoju rehabilitacijske dejavnosti. Inštitut je organizacija, ki jo lahko prištevamo med uspešnejše na področju zdravstva. Če okarakteriziramo je inštitut organizacija, ki se v jasnem vremenu pelje na izlet in pred seboj ne vidi večjih ovir, odloči pa se, da je čas za usmeritev, ki bo inštitut popeljala med vodilne institucije na področju rehabilitacije v Evropi in svetu.


Poslanstvo in vizija

Vsaka organizacije je ustanovljena z namenom (poslanstvo) in ima želje po tem, kam se želi razviti v prihodnosti (vizija). In ker smo za delovanje vsake organizacije ključni dejavnik ljudje oziroma zaposleni na inštitutu, je potrebno določiti smernice za vedenje (vrednote), po katerih se bodo oblikovali in razvijali odnosi z vsemi v internem in eksternem okolju Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo. Rezultat našega dela se je pokazal v jasnih definicijah, ki sledijo.

Poslanstvo inštituta

Izvajamo celostno rehabilitacijo z namenom izboljšanja kakovosti življenja pacientov oz.  rehabilitandov in vrnitve v ustrezno življenjsko okolje. Z raziskovanjem in izobraževanjem razvijamo in posodabljamo rehabilitacijsko doktrino.

Vizija inštituta

Ohranjanje in razvijanje vloge vodilne, prepoznavne, cenjene in zaželene ustanove na področju celostne rehabilitacije.

institut-za-rehabilitacijo-4.JPG

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023