Naslov:  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut SOČA (Ljubljana), Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 475 81 00

Fax: (01) 437 20 70

Spletna stran: www.ir-rs.si

Kratka predstavitev:

URI-Soča-Lj

Kdaj se je začela v Sloveniji rehabilitacija se ne da točno določiti, lahko pa rečemo, da se je začela pospešeno razvijati po letu 1952. Prvi pobudnik za organizacijo te službe je bil akademik prof. dr. Bogdan Brecelj, ki je že leta 1947 dal pobudo, da je bila ustanovljena šola za fizioterapevte. Leta 1953 je s pomočjo mednarodnih strokovnjakov združil mednarodna izkustva in takratne potrebe in naredil program za razvoj rehabilitacijske dejavnosti v Sloveniji. Ta program je sprejel Svet za zdravstvo in socialno politiko Ljudske Republike Slovenije in na tej osnovi je Izvršni svet skupščine Ljudske Republike Slovenije izdal 25. januarja 1954 odločbo o ustanovitvi Zavoda za rehabilitacijo invalidov. S to odločbo so bili dani tudi pogoji za začetek gradnje prostorov na Linhartovi cesti. Mnogi so takrat menili, da je ta lokacija preveč oddaljena, še posebej glede na bolnišnični objekt na Zaloški cesti, danes pa lahko ugotavljamo pravilnost te odločitve.

Gradnja novih objektov Zavod LRS za rehabilitacijo invalidov je potekala od leta 1954 do 1962, ko so na to lokacijo preselili oddelka z Vrazovega trga, kjer je leta 1954 začel delovati oddelek za protetiko Zavoda LRS za rehabilitacijo invalidov z 12. posteljami in oddelka na Vilharjevi cesti s 35. posteljami. Glavni arhitekt je bil projektant Danilo Kocjan, ki si je zamislil objekt zgrajen po skandinavskem načinu, zato so zgradbe nizke in razpotegnjene.

Od leta 1970 do 1980 se je začelo izrazito povezovanje doma in s tujino. V tem obdobju moram omeniti tako imenovan Rehabilitation Engineering Center, ki je razvijal tako imenovano uporabo nizkofrekvenčnih tokov v rehabilitaciji, ki je zavod afirmiral tako doma kot v tujini.

Na organizacijo so v tem času zelo vplivale aktivnosti, ki so izhajale iz priprav na spremembo ustave iz leta 1974. Delavci zavoda so na svojih zborih sklenili oblikovati delovne enote. V ta namen so bile ustanovljene naslednje delovne enote:

  • za medicinsko in poklicno rehabilitacijo
  • za protetiko in ortotiko
  • za znanstveno raziskovalno dejavnost.

Proti koncu leta 1974 sta se delovni enoti za medicinsko in poklicno rehabilitacijo ter znanstveno raziskovalno dejavnost združili v delovno enoto za fizikalno medicino in rehabilitacijo.

uri_soča_2

Univerzitetni zavod za rehabilitacijo SOČA je aprila 1991 postal enovit javni zdravstveni zavod, leta 1993 pa se je UZR – SOČA preimenoval v Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo. V letu 2009 je bil sprejet sklep, da se inštitut preimenuje v Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča.

Inštitut je v 50. letih svojega obstoja postal mednarodno uveljavljena ustanova, ki s svojim znanjem, izkušnjami, raziskovalnim delom in številnimi nastopi naših strokovnjakov na pomembnih mednarodnih konferencah in delavnicah pripomore k razvoju rehabilitacijske dejavnosti. Inštitut je organizacija, ki jo lahko prištevamo med uspešnejše na področju zdravstva. Če okarakteriziramo je inštitut organizacija, ki se v jasnem vremenu pelje na izlet in pred seboj ne vidi večjih ovir, odloči pa se, da je čas za usmeritev, ki bo inštitut popeljala med vodilne institucije na področju rehabilitacije v Evropi in svetu.