Naslov: Zdravstveni dom Cerknica (dr. Božidarja Lavriča), Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica

Tel: (01) 70 50 100

Fax: (01) 70 50 118

Spletna stran: zd-cerknica.si

Kratka predstavitev:

ZD_Cerknica

Javni zavod ZD Cerknica pokriva s svojo dejavnostjo potrebe prebivalcev občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. Področje je pretežno ruralno in redko naseljeno. Na površini 484 km2 živi 15.518 prebivalcev (stanje na dan 31.12.2000), kar pomeni 32 prebivalcev na km2 (republiško povprečje je 98 prebivalcev na km2 ) v občinah Loška dolina in Bloke pa je povprečna poseljenost prebivalcev še manjša (21 prebivalcev na km2 ).

Za področje, ki ga s svojimi storitvami pokriva ZD Cerknica beležimo 9,41 živorojenih dojenčkov na 1000 prebivalcev, kar je glede na državno povprečje 8,87 nadpovprečna nataliteta (6%) nad povprečjem, vendar z izrazitim trendom upadanja (4%) v zadnjih sedmih letih . Delež prebivalcev nad 65 let je 16%, kar je tudi nad državnim povprečjem (14 %).

Posledica opisanih trendov je vse večji delež ostarele populacije, kar predstavlja za zdravstveno službo posebne zadolžitve in usmerjeno skrb.

Ključni mejniki v razvoju:

– Leta 1990 smo se na pobudo vodstva odcepili od takratnega NZD in postali samostojen zdravstveni dom. Glavni razlog je bil netransparentost poslovanja in prelivanje finančnih sredstev, kar je onemogočalo razvoj v skladu s potrebami okraja.
– V letu 1992 smo v zdravstvenem domu začeli s samostojnim in celovitim razvojem informacijskega sistema. V okviru projekta smo posodobili celotno HW in SW opremo ter omogočili celovito zbiranje informacij ter vpogled v rezultate in obseg poslovanja. Osnovni cilj smo že dosegli, čeprav posodabljanje informacijske
podpore poslovanja poteka v okviru manjših projektov ali pogodbenega vzdrževalnega dela poteka tudi danes.
– V letu 1992 smo tudi na pobudo takratne direktorice asist.Darinke Klančar dr. med., spec. spl. med. pristopili k osveščanju zdravstvenih delavcev glede koncepta javnega zdravstva in glede celovitega pristop k varovanju, ohranjanju in krepitvi zdravja kot psihosocialne vrednote (40-urni seminar iz javnega zdravstva za vse zdravstvene delavce).
– Izgradnja novega zdravstvenega doma
– Septembra 1995 smo na “konferenci” organizirani na pobudo vodstva ZDC-LD, na kateri so bili prisotni tudi minister za zdravstvo dr. Voljč, predstavniki ustanoviteljev iz občin ter vodstveni zdravstveni delavci iz sosednjih občin, predstavili problematiko zdravstva v občinah Cerknica in Loška dolina ter predstavili tudi strateške smernice razvoja javnega zavoda. V vodstvu ZDC-LD smo dali tudi pobudo za vključitev Cerknice v verigo zdravih mest s projektom “Zdrava dežela ob cerkniškem jezeru”, kar smo 1996 tudi uresničili.
– Izpeljava projekta “Ljudem prijazen zdravstveni dom” z osnovnim ciljem približati se človeku, zlasti ko je bolan in v stiski (v letih 1997 do danes in še teče).
– Ustanovitev sveta za preventivo 1997
– Ustanovitev odbora za kakovost 1997
Februarja 1997 smo sprejeli na svetu javnega zavoda dokument z naslovom “Trajnostni razvoj kakovosti v ZDC-LD”, ki je opredeljeval osnovo za naše delovanje na vseh področjih.
– december 2004 – preimenovanje iz ZD Cerknica – Loška dolina v ZD dr.Božidarja Lavriča – Cerknica

Dejavnost:

Dejavnosti ZD Cerknica razdelimo na štiri velika področja:

– Kurativna dejavnost
– Preventivna dejavnost
– Naloge v zvezi z zagotavljanjem 24 urnega zdravstvenega varstva
– Promocija zdravja