Naslov: Dom upokojencev Polzela, Pot v Šenek 7 (oz. 18), 3313 Polzela

Tel: (03) 703 34 00

Fax: (03) 572 00 23

Spletna stran: www.dupolzela.si

Kratka predstavitev:

Dom se nahaja na položni vzpetini na severnem robu Polzele, od koder je čudovit razgled na Savinjsko dolino od Dobrovelj preko Zasavskega hribovja vse do Boča.

Dom opravlja dejavnost institucionalnega varstva, ki obsega osnovno oskrbo, bivanje in organizirano prehrano, socialno oskrbo in varstvo ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva.

Dom je javni socialnovarstveni zavod. Tradicija institucionalnega varstva za starejše seže v leto 1956 (13. marec). Sedanjo kapaciteto z 224 mesti je dosegel z zaključkom rekonstrukcije graščine leta 1987.

du polzela 1

Dom upokojencev Polzela nudi stanovalcem njihovi starosti in zdravju primerno zdravstveno in negovalno oskrbo, prehrano in nastanitev v skladu z veljavno zakonodajo s področja socialnega varstva in zdravstva s ciljem čim smotrneje zadovoljevati osebne, zdravstvene in družbene potrebe stanovalcev.

Službo zdravstvene nege in oskrbe sestavljajo naslednji profili delavcev: diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki, delovni terapevtki, fizioterapevt, bolničarji – negovalci in strežnice. Zdravstveno negovalna služba se izvaja neprekinjeno 24 ur v vseh enotah:

-zdravstveno negovalna enota A

-zdravstveno negovalna enota B

-zdravstveno negovalna enota GRAŠČINE

-zdravstveno negovalna enota DEPANDANSE.

Poleg osnovne življenjske oskrbe nudimo tudi osnovno zdravstveno nego in specialistično zdravstveno storitev ter zdravstveno rehabilitacijo. Za stanovalce vsakodnevno skrbi domska zdravnica, po mesečnem planu pa tudi drugi specialisti, ki redno izvajajo preglede v Domu:

– dvakrat mesečno specialist psihiater
– enkrat mesečno specialist urolog
– 3 x letno fiziater
– po potrebi specialist kardiolog.

du polzela
Po potrebi pa se zagotavljajo pregledi pri specialistih iz Splošne bolnišnice Celje in Bolnišnice Topolšica.

Zdravstveni tim na osnovi individualnega načrta oziroma pristopa izvaja medicinsko tehnične storitve po naročilu zdravnika. Zdravstveno negovalne storitve se načrtujejo v sodelovanju s stanovalcem ter njihovimi potrebami in željami.

Stanovalce razvrščamo v štiri kategorije zdravstvene nege. Pri razvrščanju sledimo kriterijem, ki so postavljeni s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

du polzela 2

– I kategorija se nanaša na gibalno samostojne stanovalce oziroma stanovalce, ki skupno dnevno ne zahtevajo več kot 15 minut časa negovalnega tima na stanovalca. Sem sodijo manjši prevezi, priprava zdravil, merjenje vitalnih funkcij, ipd.

– II kategorija zajema gibalno odvisne stanovalce, ki zahtevajo nad 30 minut časa negovalnega tima na stanovalca. Sem sodijo srednje veliki prevezi, aplikacija odvajal, kontrola odvajal, aplikacija kisika, ipd.

– III kategorija zajema stanovalce, ki so močno odvisni od zdravstveno negovalne pomoči zaradi težje fizične ali psihične prizadetosti. Medicinski postopki zahtevajo več kot eno uro časa negovalnega tima.

– IV kategorija zajema stanovalce, kjer gre za zelo zahtevno zdravstveno nego ter močno povečan obseg dela zdravstvene ekipe. Ti stanovalci potrebujejo nadzor in zdravstveno nego 24 ur neprekinjeno.

Cilj zdravstveno negovalne ekipe je, s svojim strokovnim delom, zagotavljanje kakovostnega življenja stanovalcev.