Naslov: Center Zarja, Hladilniška pot 34, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 54 71 770

Fax: (01) 54 71 820

Spletna stran: http://www.center-zarja.si

Kratek opis:

Center Zarja je namenjen osebam s pridobljeno možgansko poškodbo. Izvajamo programe dolgotrajne rehabilitacije ter storitve za čim bolj samostojno življenje posameznika. Celovit strokovni pristop temelji na spoštovanju, sodelovanju in individualnosti. Sledimo posameznikovim sposobnostim z namenom izboljšanja kvalitete življenja in aktivnega vključevanja ter prispevanja v družbo. Skladno s potrebami v okolju delujemo na področju preventive, izobraževanja, svetovanja in razvoja novih programov.

CENTER ZARJA ZALOG

Dnevni program vključuje storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, dolgotrajno medicinsko rehabilitacijo in vseživljenjsko učenje. Program je individualno naravnan in prilagojen posamezniku, usmerjen k ponovnemu pridobivanju različnih znanj, veščin in navad, ter krepitvi neodvisnosti z namenom doseganja aktivne vključenosti v okolje in samostojnejšega življenja posameznika.

V dnevnemu programu Centra Zarja Zalog  je pomemben poudarek  na  zaposlitvi pod  posebnimi pogoji,  kjer uporabniki z vključitvijo v delavnice in preko izdelovanja različnih  izdelkov  krepijo delovno zmogljivost, koncentracijo, vztrajnost in delovne ter socialne veščine. Delovne aktivnosti se izvajajo tako v centru kot v okolju v različnih podjetjih.
Vzporedno z aktivnostmi zaposlitve pod posebnimi pogoji potekajo različni  individualni in skupinski terapevtski programi ter različne tematske, izobraževalne in športne skupine (zdravstvene vsebine, športna aktivnost v telovadnici, trening socialnih veščin, tuji jeziki, zgodovinsko – geografske vsebine, računalništvo…).Del časa pa je namenjen  različnim prostočasnim aktivnostim kot so druženje, igranje miselnih iger, praznovanja, klepet,…

V Centru Zarja Zalog različne storitve izvaja vrsta strokovnih delavcev in sodelavcev: delovna terapevtka, fizioterapevtka, socialna delavka, psiholog, psihiater, medicinska sestra, delovni inštruktorji in varuhi-spremljevalci. V program so vključeni tudi prostovoljci.

Skupaj z uporabniki sodelujemo pri oblikovanju vsebine programa ter iščemo različne načine vključevanja in aktivnega sodelovanja tako v skupini kot v družbi.

CENTER ZARJA KAJUHOVA

V Center Zarja Kajuhova so vključeni posamezniki, ki po zaključeni primarni rehabilitaciji potrebujejo intenziven terapevtski program, z namenom vzpostavitve čim večje samostojnosti in ponovne vključitve v okolje. Vzporedno potekajo tudi programi dolgotrajne rehabilitacije, z namenom vzdrževanja optimalnega stanja ter dviga kvalitete življenja.

Posameznik se vključuje v različne programe glede na njegove sposobnosti, želje in potrebe. Velik poudarek je na terapevtskih programih, kjer posameznik individualno ali v obliki kombiniranih obravnav s strokovnimi delavci sledi ciljem, ki si jih je zastavil v osebnem načrtu. Redno potekajo nevrofizioterapija, delovna terapija, zdravstvena nega, specialno in socialno pedagoško delo, delo s psihologom, socialnim delavcem ter enkrat mesečno pogovor s psihiatrom. Pomembno vlogo imajo tudi spremljevalci, ki pomagajo posamezniku pri aktivnemu vključevanju v program.

Učenje ne poteka le v enoti, temveč je preneseno tudi v okolje, kjer se posameznik sreča s konkretnimi življenjskimi situacijami, na primer učenje in utrjevanje samostojnosti, rokovanje z denarjem v trgovini, na pošti, uporaba javnega prevoza ipd.
Vzporedno poteka zaposlitev pod posebnimi pogoji, kjer posameznik preko izdelovanja različnih izdelkov krepi motorične in kognitivne spretnosti. Izkupiček od prodaje izdelkov je namenjen nagradi posameznika in skupine.
Skupinski program je oblikovan v sodelovanju z uporabniki in je usmerjen v različne tematske skupine. Namenjen je pridobivanju novih znanj, veščin in obnavljanju že znanega. V program se vključujejo tudi številni zunanji posamezniki, ki popestrijo in obogatijo vsakdanjik. Vsekakor se pa najde tudi čas, ki je namenjen druženju ob družabnih igrah, klepetu, kavici, sproščanju, sprehodom ipd.

CENTER ZARJA KUNAVERJEVA

V programe Centra Zarja na  Kunaverjevi so vključeni posamezniki, ki  si želijo intenzivno delati in s tem pridobivati veščine in spretnosti, ki jih bodo potrebovali pri vključevanju v programe zaposlitvene in poklicne rehabilitacije. Vključeni so tudi posamezniki, ki si želijo in se zmorejo vključevati v zaposlitev pod posebnimi pogoji več časa kot jo  je  namenjeno v Centru Zarja Zalog.

STANOVANJSKE  SKUPINE

Institucionalno varstvo odraslih po pridobljeni možganski poškodbi se v Centru Zarja izvaja v obliki stanovanjske skupine in bivanja v samostojnem stanovanju. Trenutno imamo dve stanovanjski skupini:
v stanovanjski hiši v Šiški, kjer je vključenih 7 stanovalcev,
v stanovanju v centru Ljubljane, kjer pa je 5 stanovalcev
ter eno samostojno stanovanje, kamor je vključena ena stanovalka.

Stanovanjske skupine Centra Zarje nudijo bivanje posameznikom po pridobljeni možganski poškodbi, ki zaradi različnih razlogov ne morejo bivati v svojem domačem okolju. Nadomeščajo oz. dopolnjujejo funkcijo lastnega doma oz. družine.

Stanovanjske skupine:
zagotavljajo primerno kvaliteto življenja osebam po pridobljeni možganski poškodbi,
čim večjo stopnjo samostojnosti posameznika,
enakovredno vključevanje v družbeno okolje,
organizirano strokovna pomoč ter
individualizirano bivanje.

Življenje v stanovanjski skupini temelji na upoštevanju uporabnikovih potreb, želja in zmožnosti.
Stanovalci so v dopoldanskem času vključeni v enega od dnevnih programov vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji Centra Zarje, kjer se učijo, pridobivajo ter nadgrajujejo spretnosti za samostojno življenje, katere v stanovanjski skupini s pomočjo organizirane pomoči vnašajo tudi v prakso.