ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC 

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

49. člen Zakona o pacientovih pravicah – pristojnosti zastopnika pacientovih pravic:

(1)Pri uresničevanju pravic po tem zakonu pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) zlasti tako, da:

–        pacientu na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene,

–        daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve,

–        pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po tem zakonu,

–        za pacienta opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti,

–        pri izvajalcih zdravstvenih storitev neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev,

–        kadar ne gre za kršitev pravic po tem zakonu, pacienta napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen državni organ,

–        v okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po tem zakonu in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in v korist pacienta za hitro in uspešno razrešitev spora.

(2)Zastopnik daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

(3) Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov zastopnik skrbi za promocijo pacientovih pravic in njihovo uresničevanje v sistemu zdravstvenega varstva. Pri tem lahko izvajalcem zdravstvene dejavnosti svetuje in predlaga ukrepe za učinkovito uveljavitev določb tega zakona.

(4) Zastopnik lahko kadar koli naslovi izvajalcem zdravstvene dejavnosti predloge, mnenja, kritike ali priporočila, ki so jih ti dolžni obravnavati in nanje odgovoriti v roku, ki ga določi zastopnik.

(5) Zastopnik določi rok, v katerem mu izvajalec zdravstvene dejavnosti pošlje zahtevana pojasnila in informacije o domnevnih kršitvah. Ta rok ne sme biti krajši od 8 dni. Če izvajalec zdravstvene dejavnosti ne pošlje zastopniku pojasnil oziroma informacij v zahtevanem roku, mu brez odlašanja sporoči razloge, zaradi katerih ni ugodil njegovi zahtevi.

(6) Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora zastopniku omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za njegovo delo v zvezi z zadevo, ki jo obravnava, najpozneje v petih dneh od prejema zahteve. Zastopnik se lahko seznani z zdravstveno dokumentacijo pacienta na podlagi njegove pisne privolitve.

(7) Zastopnik lahko prekine nadaljnje aktivnosti, če ugotovi, da je bila zadeva rešena na drug način, če pacient neupravičeno ne sodeluje v postopku ali je iz njegovih dejanj razvidno, da ne kaže zanimanja za nadaljevanje postopka.

(8) Zastopnik lahko na podlagi pooblastila pacienta izvajalcu zdravstvene dejavnosti predlaga način, s katerim naj se ugotovljena nepravilnost odpravi. Pri tem lahko predlaga povrnitev škode ali predlaga drug način odprave nepravilnosti, ki je bila povzročena pacientu.

(9) Zastopniki medsebojno sodelujejo in si nudijo potrebno pomoč pri izvrševanju svojih nalog.

(10) Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.

Spodaj si oglejte in preberite listo ter kontakte zastopnikov pacientovih pravic za celotno Slovenijo.

Oglej si več… »


Center za avtizem
Lavričeva 5 2000 Maribor

Enota v Ljubljani
Valjhunova 11 1000 Ljubljana

T: 01 620 7734, 031 470 187

Enota v Brežicah
Maistrova 6 8250 Brežice

T: 07 620 97 01, 041 714 540

Spletna stran: http://www.avtizem.org

Kratek opis:

Center društvo za avtizem je organizacija staršev, psihologov, specialnih pedagogov, terapevtov, prostovoljcev in drugih strokovnjakov, ustanovljena, da pomaga ljudem z motnjami avtističnega spektra (MAS) ter njihovim družinam, da se uspešno vključijo v družbo. Tu smo, da bi s pomočjo šolanja, terapij, raziskav in informacij, izboljšali kvaliteto življenja otrok z avtizmom.

Naš cilj je približati problematiko avtizma okolju, izobraževati ljudi ter naučiti in pripraviti otroke z avtizmom, da bodo nekoč živeli čimbolj neodvisno, samostojno, predvsem pa srečno življenje.


drustvo-up-zasvojenci-svojci-ljubljana1Naslov: Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 434 25 70

Fax: (01) 434 25 72

Spletna stran:
http://www.drustvo-up.si

Kratek opis:

Smo nevladna, neprofitna in nestrankarska humanitarna organizacija, s statusom društva, ki deluje v javnem interesu z verifikacijo programov socialnega varstva na zasebnem ter sistemskem nivoju.

Društvo »UP« pomaga zasvojencem vrniti se v življenje brez drog. Ponuja jim možnost zdravljenja in socialne rehabilitacije. Osvešča ljudi in s tem spreminja pogled na zasvojenost. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1993 zaradi osebne stiske posameznikov. S požrtvovalnim delom, predvsem prostovoljcev, se je razvilo v močno društvo s šestimi redno zaposlenimi in  17 programi. Danes je eno vodilnih na področju reševanja problematike zasvojenosti v Sloveniji.

Društvo je projektno financirano s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Fiha in Mestne občine Ljubljana po 6 projektih.

Sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za zdravje, s Socialno zbornico Slovenije, s posameznimi društvi in z združenji nevladnih organizacij, s posameznimi društvi in z združenji humanitarnih organizacij ter z osnovnimi in srednjimi šolami z namenom osveščanja mladih in vseh slojev družbe zaradi reševanja problematike zasvojenosti, predvsem zasvojenosti z nedovoljenimi drogami.

Drustvo-Up


proti-raku-logotip

Naslov: Zaloška 2 1ooo Ljubljana

Tel: (01) 430 97 80

Fax: (01) 430 97 85

Spletna stran: http://www.protiraku.si

Kratek opis:

Rak je skupno ime za več kot dvesto malignih bolezni, ki so po svetu in v Sloveniji različno pogoste. Med vzroki smrti je rak na drugem mestu, takoj za boleznimi srca in ožilja.

Stalno zdravstveno prosvetljevanje prebivalstva o nevarnostnih dejavnikih in o pomenu zgodnjega odkrivanja raka oziroma predrakastih sprememb, je kljub vse bolj učinkovitemu zdravljenju, ključno za zmanjšanje zbolevnosti in umrljivosti za rakom. Pri zdravstvenem osveščanju javnosti imajo pomembno vlogo družinski zdravniki in zdravstveni sodelavci v osnovnem zdravstvu in v bolnišnicah, zdravstveni vzgojitelji in zavzeti laični člani, predvsem bolniki, ki so raka uspešno premagali.

Za izpolnitev našega vsakoletnega  programa se moram zahvaliti prijateljem iz mednarodne zveze za boj proti raku – UICC in evropske zveze za boj proti raku – ECL in številnim posameznikom v Združenju in regionalnih društvih, ki so svoje ustvarjalno delo, sposobnosti in prosti čas posvetili varovanju in krepitvi zdravja posameznika in celotne družbe.

Želim si, da bomo še naprej skupaj vztrajali v naših prizadevanjih za vse večjo zdravstveno prosvetljenost prebivalcev Republike Slovenije. Zdravstveno osveščanje prebivalstva, da bo opustilo škodljive razvade in motiviranost zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, da bodo enajst dobrih nasvetov iz Slovenskega in Evropskega programa proti raku približali slehernemu državljanu, je ključno za zmanjšanje zbolevnosti in umrljivosti za rakom.

Prof. dr. Borut Štabuc, dr.med.
Predsednik Zveze slovenskih društev za boj proti raku

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023