Naslov: Spodnji plavž 3, 4270 Jesenicelica bratov Rupar 2

Tel: 04 58 69 360

Fax:   04 58 69 363

Spletna stran: http://www.vszn-je.si

Kratek opis:

Pobudnik za ustanovitev šole je bila Občina Jesenice in Splošna bolnišnica Jesenice, projekt ustanavljanja šole je koordinirala Občina Jesenice preko Razvojne agencije zgornje Gorenjske.

Projekt ustanavljanja šole je vodila strokovna skupina, ki je že od vsega začetka imela veliko podporo občinske uprave, občinskega sveta in lokalnega okolja. Šola je nastala zaradi velikega pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester v regiji, želje občine, da pridobi visokošolski program, in zaradi pripravljenosti zdravstvenih zavodov v regiji, da sprejmejo izziv postati učna baza in sodelovati s šolo.

V slovenskem prostoru je ustanavljanje šole kot prvo podprlo Ministrstvo za zdravje, prav tako je bilo ustanavljanje šole podprto s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego in Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Strokovna skupina je pričela s pripravo izhodišč za akreditacijo šole in programa v novembru 2005. Akreditacijski postopki so potekali na Svetu za visoko šolstvo RS v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in merili ter direktivami EU na tem področju: Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS, Merila za prehode med študijskimi programi in Direktiva EU 2005/36/ES Evropskega parlamenta in sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Strasbourg, 7. 9. 2005).

Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice želi postati najbolj kakovostna šola v slovenskem prostoru, katere diplomanti bodo prepoznani po celovitosti znanja in veščin ter sposobnosti holistične obravnave ter integracije svojega delovanja v zdravstvenem timu. Temelj razvoja šole mora postati raziskovalno delo v zdravstveni negi, v temeljnih in družboslovnih vedah programa, katerega rezultati morajo obogatiti klinično prakso in biti objavljeni v domači in tuji periodiki.

V mednarodnem merilu želi Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice preko skupnih projektov, raziskav in izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov postati prepoznavna aktivna članica skupine najbolj kakovostnih evropskih šol s področja zdravstvene nege in zdravstva, zlasti v prostoru srednje in jugovzhodne Evrope ter Sredozemlja.

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice želi postati uveljavljena, družbeno odgovorna nosilka izobraževanja in prenosa znanja s področja zdravstvene nege in zdravstva. Z znanstvenoraziskovalnim razvojem, razvojem podiplomskih programov in razvojem visokošolskih učiteljev želi ustvariti pogoje za uvedbo fakultetnih programov.

Vizija šole je, da znanje diplomantov prestopi meje delovanja poklicne skupine danes in prinese nove razsežnosti v dvigu kakovosti zdravstvene obravnave zdrave in bolne populacije.

visoka-sola-za-zdravstveno-nego-jesenice.JPG

Oglej si več… »