Naslov: VDC Radovljica, Ljubljanska cesta 11 4240 Radovljica

Tel: (04) 828 00 10

Spletna stran: http://www.zapstudio.net/cudv/vdc/enote/enota-radovljica

Kratka predstavitev:

Po zaključenem izobraževanju oziroma po 21. ali 26. letu se odrasle osebe, ki imajo priznan status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, vključujejo v program VODENJA, VARSTVA in ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI (ali krajše VDC).

Ta program se izvaja skladu z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih ter v skladu z Zakonom o socialnem varstvu ter Kodeksom etičnih načel socialnega varstva. Storitev se izvaja 8 ur, pet dni v tednu, in traja, dokler je upravičenec sposoben in pripravljen aktivno sodelovati v programu zaposlovanja.

Enota Radovljica je največja enota Centra. V enoto je vključenih 75 uporabnikov, od tega jih 29 vsakodnevno prihaja od doma, ostali pa so vključeni v institucionalno varstvo in v enoto prihajajo iz centra in bivalnih enot. Bolj samostojni uporabniki prihajajo peš ali z javnimi prevozi, za vse ostale pa vsakodnevno zagotavljamo spremstvo ali prevoz iz različnih krajev, ki jih pokriva občina Radovljica.

V okviru enote deluje tudi t.i. varstvena skupina, kjer je poudarek na programu varstva in ne zaposlitev. Za tiste osebe, ki imajo poleg motenj še posebne zdravstvene, prehranjevalne ali druge posebne zahteve, pa se ta program izvaja v centru, kjer lahko zagotavljamo širšo strokovno obravnavo.