Srednja zdravstvena šola Jesenice

Naslov: Ulica Bratov Rupar 2, 4270 Jesenice Ulica bratov Rupar 2

Tel: 04 58 13 100

Fax:   04 58 13 113

Spletna stran: http://www.ssj-jesenice.net

Kratek opis:

Srednja šola Jesenice izvaja pet izobraževalnih programov: tehnik zdravstvene nege, vzgojitelj predšolskih otrok, strojni tehnik, mehatronik operater in pomočnik v tehnoloških procesih. Poleg rednega izobraževanja šola izvaja tudi izredno izobraževanje na področju strojništva in zdravstvene nege. Zelo dobro sodelujemo s partnerji s cele Gorenjske (z vsemi vrtci, zdravstvenimi zavodi, domovi za starejše, različnimi podjetji).

Dobro sodelovanje z delodajalci je pomembno zaradi kvalitetnega izvajanja praktičnega usposabljanja z delom in čim bolj raznolikega praktičnega pouka v posameznih programih. V programih strojni tehnik in mehatronik operater nekatere vsebine iz strokovnih modulov predavajo gostujoči strokovnjaki iz podjetij. Tesneje se povezujemo tudi s partnerji iz tujine (z večjezičnim vrtcem na Koroškem, s srednjo šolo v nemškem Nagoldu). V zadnjih dveh šolskih letih se lahko v vseh treh štiriletnih programih pohvalimo tako z diamantnimi kot z zlatimi maturanti. Vsebina programov, ki jih ponujamo našim dijakom, je zanimiva, izvedba pa kakovostna.

Rezultati na poklicni maturi dokazujejo, da dijakom posredujemo veliko teoretičnega znanja, ki ga znamo zelo dobro nadgraditi s praktičnimi izkušnjami. Srednja šola Jesenice je znana tudi po svojem pevskem zboru Letim, ki je v preteklih letih polnil dvorane na Gorenjskem. Svoje talente naši dijaki lahko razvijajo tudi v drugih obšolskih dejavnostih, se družijo na ekskurzijah doma in v tujini ter sodelujejo na različnih prireditvah v lokalni skupnosti in tudi širše.

Praktične izkušnje lahko dijaki pridobijo tudi v tujini v okviru projekta Erasmus+. S sodelovanjem v projektu Spirit Slovenija posebno pozornost namenjamo tudi spodbujanju podjetništva med mladimi. Smo tudi športnikom prijazna šola, saj vrhunskim športnikom, ki odidejo v druge športne sredine, omogočamo, da vse obveznosti letnika opravijo na daljavo. Na šoli si prizadevamo, da naši dijaki v času šolanja razvijajo veščine in vrednote, ki jim bodo olajšale vstop v svet odraslih.


Naslov: Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo Mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo Mesto

Tel: (07) 393 2170

Spletna stran: http://www.sc-nm.si/szks

Kratek opis:

Na srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto izobražujemo dijake za naslednje vzgojno-izobraževalne programe: zdravstvena nega (4 leta), bolničar-negovalec (3 leta), zdravstvena nega – pti (2 leti), kemijski tehnik (4 leta), farmacevtski tehnik (4 leta) in kozmetični tehnik (4 leta).

Z bogato tradicijo uresničujemo naše poslanstvo: Na naši šoli bodo dijaki programov zdravstvena nega, bolničar-negovalec, kemijski in farmacevtski ter kozmetični tehnik pridobili strokovna in splošna znanja, spretnosti in navade, potrebne za samostojno, odgovorno in samozavestno opravljanje poklicnih nalog ali uspešno nadaljevanje izobraževanja. Pomagali jim bomo pri oblikovanju lastne osebnosti in pri spopadanju z življenjskimi preizkušnjami na poti v samostojno življenje.

Z ustrezno opremljenimi laboratoriji, z modernim kozmetičnim salonom, lepimi učilnicami, novimi igrišči in trim stezo imamo vse možnosti, da smo usmerjeni v prihodnost in da dosegamo zavidljive rezultate na vseh področjih delovanja.

Z dobro zastavljenimi cilji želimo čim boljše rezultate naših dijakov, omogočiti napredek nadarjenim dijakom, perspektivnim športnikom, zmanjšati osip, vključiti dijake v številne projekte, obšolske dejavnosti, izvajati projektno in strokovno delo, razvijati inovativnost, skrbeti za dobro sodelovanje s starši in širšo skupnostjo.

Oglej si več… »
september 28th, 2013Srednja zdravstvena šola ZagorjeNaslov: Srednja zdravstvena šola Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi

Tel: (03) 565 5400

Fax: (03) 565 5410

Spletna stran: http://www.sszagorje.si

Kratek opis:

Srednja šola Zagorje ob Savi izobražuje naslednje programe:

Zdravstvena nega, Gastronom hotelir, Gastronomija, Trgovec, Ekonomski tehnik, Pomočnik v biotehniki in oskrbi.

Oglej si več… »


Naslov: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor

Tel: (02) 300 62 00

Spletna stran: http://www.szs.si

Kratek opis:

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor ima svoj logotip, ki ponazarja njeno usmeritev. Na modri podlagi je izrisana silhueta oljne svetilke, ki simbolizira plamen luči, po kateri je Florence Nightingale znana kot “dama s svetilko” in s tem ponazarja utemeljiteljico organiziranega šolanja medicinskih sester in pionirko sestrinstva.

Poslanstvo šole:

Želimo ustvariti šolski prostor, v katerem bodo učitelji spodbujali celostni osebnostni razvoj mladih, da se bodo zavedali svojih odgovornosti in se aktivno vključevali v soustvarjanje šolskega procesa skupaj s svojimi starši in lokalnim okoljem. Naša najpomembnejša naloga je, da si dijaki pri kvalitetnem pouku uspešno in učinkovito pridobijo tiste spretnosti, znanja in navade, ki jih bodo potrebovali pri opravljanju svojega poklica oziroma pri nadaljnjem izobraževanju.

S primernimi strategijami učenja pomagamo vsakemu dijaku, da bo dosegel kar se da največ. Skrbimo, da imajo zaposleni ustrezno izobrazbo, da lahko svoje znanje izpopolnjujejo in dograjujejo ter uporabljajo sodobne strategije učenja.

Na šoli se učimo odprte komunikacije: smo sodelavci in sogovorniki, ne nasprotniki. Še več pozornosti bomo namenili oblikovanju socialnih veščin potrebnih za življenje v skupnosti. Razvijamo in razširjamo stike s starši.

Trudimo se srečevati ob uspehih in ne le ob problemih. Široka ponudba interesnih dejavnosti naj zadovoljuje tako intelektualna kot umetniška in športna nagnjenja dijakov. Poudarjamo tudi vzgojni vidik šole, predvsem zato, ker se naši dijaki izobražujejo za opravljanje dela z ljudmi, zdravimi in bolnimi. Z vzgledom posredujemo in navajamo dijake na osnovne civilizacijske in državljanske vrednote. Kultura medsebojnih odnosov ustvarja sproščene in vesele ljudi in le v takem okolju je poučevanje in učenje uspešno.

(c) 2008 - 2023