Naslov: Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 23 96 502

Fax: (01) 23 96 523

Spletna stran: http://www.zod-lj.si

Kratek opis:

Ustanoviteljica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je Mestna občina Ljubljana. Kot javni zavod s področja socialnega varstva deluje od ustanovitve 01.05.2002 dalje. Ustanovljen je za opravljanje storitev socialne oskrbe, socialnega servisa in varovanja na daljavo ter organiziran kot javna služba. Storitev varovanja na daljavo je bila ukinjena februarja 2012, izvajanje pa je prevzel Pacient d.o.o.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana zagotavlja in sofinancira lokalna skupnost, pri čemer del cene storitve plača uporabnik, del subvencionira občina. Pri tem obstaja tudi možnost oprostitve plačila storitev – pristojni CSD.

Storitve socialne oskrbe so vsakdanja opravila na domu uporabnika:

pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).
Storitev  ZOD je organizirana vse dni v tednu med 6.00 in 22.00 uro.

Storitev se prične na podlagi potrebe in želje uporabnika:

Prvi del (izvajajo strokovne delavke)

ugotavljanje upravičenosti do storitve;
pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve;
organiziranje ključnih članov okolja;
izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.

Drugi del (socialne oskrbovalke)

neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu;
prilagaja se potrebam in zmožnosti uporabnika ter njegovemu okolju;
storitve se izvajajo vse dni v tednu (največ do 20 ur na teden na uporabnika).

Namen socialne oskrbe:

pomoč pri zagotavljanju kakovostnega življenja na lastnem domu;
omogočiti uporabnikom čim daljše bivanje v domačem okolju;
preprečevanje osamljenosti;
razbremenitev svojcev.